Entry from table Jain SMS

SMS Text *Todya is Janam and Tap Kalyanak of Munisuvratnath Bhagwan (Vaishakh Krishna 10). *Ach Vidya Sagar G @ Dongargan, CG. *Ach Vardhaman Sagar G @ Shikharji
SMS Channel Jaininfo
Source