Entry from table Jain SMS

SMS Text *Today is Moksha Kalyanak of Sambhavnath Bhagwan (chaitra shukla) *Acharya Vidya Sagar G sa-sangh at Pindrai,Dist-Sivni *Muni Sudha Sagar G at Lalitpur, UP
SMS Channel Jain Info
Source