You will earn 100 points on adding or updating any Jain Temple, Paathshala, Swadhyay or SMS. (After approval by Moderator)

User NameTotal Points
jaindharmprabhavna17500
swapsshah600
Mayurdjain300
CA VIVEK LUHADIYA300
lchandra200
CMA RAHUL JAIN200
Pragya200
Pragya jain100
Prakash Kapse Jain100
Pramod100
Prashant jain100
PRASNNA JAIN100
Prateek100
Prateek jain100
Pratik Dhanavade100
Pratiksha Jain100
praveen jain100
prerana100
Prerna Kala100
prince jain100
Priyank jain100
Prostergog100
pss96100
PtDavid100
PtJeffrey2100
    of 25